Logo of The Vietnamese Ranger

                     
LƯỢC SỬ    

- Ngày 1-7-1960, Binh chủng Biệt Động Quân chính thức được thành lập. Các Sỹ Quan, Hạ Sỹ Quan và Binh Sỹ ưu tú được đưa từ các Sư Đoàn Bộ Binh, các Binh Chủng thiện chiến về làm ṇng cốt cho các Đại Đội BĐQ tân lập.

- Khởi thuỷ có 65 đại đội BĐQ được thành lập. Năm 1961, đă có 81 đại đội BĐQ hành quân biệt lập.
- Năm 1962, các Tiểu Đoàn BĐQ được thành lập
- Năm 1966, các Liên Đoàn 1, 2, 3, 4, 5 BĐQ được thành lập.
- Năm 1968, Liên Đoàn 6 BĐQ được thành lập
- Năm 1970, Binh chủng BĐQ được chia thành các liên đoàn BĐQ tiếp ứng, các liên doàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, và các tiểu đoàn BĐQ Biên Pḥng. Tổng cộng 51 tiểu đoăn BĐQ.

- Năm 1973, Liên Đoàn 7 BĐQ được thành lập
- Năm 1973, một lần nữa, lại cải tổ thành các liên đoàn trừ bị:
           Vùng 1: các Liên Đoàn 11, 12, 14, 15.
           Vùng 2: các Liên Đoàn 21, 22, 23, 24, 25.
           Vùng 3: các Liên Đoàn 31, 32, 33.
           và các Liên Đoàn Tổng Trừ Bị: 4, 6, 7, 8 (thành lập cuối năm 1974), 9 (thành lập tháng 3 năm 1975).

- Năm 1975, Binh chủng đang chuẩn bị thành lập 2 Sư Đoàn BĐQ 101, và 106.

- Các vị Chỉ Huy Trưởng cuả Binh Chủng BĐQ từ ngày thành lập dến năm 1975 theo thứ tự, như sau:
Thiếu Tá Phan trọng Chinh, Đại Tá Phan đ́nh Thứ (Lam Sơn), Đại Tá Tôn Thất Xứng, Đại Tá Phan xuân Nhuận, Đại Tá Trần văn Hai, Đại Tá Trần công Liễu, Thiếu Tướng Đỗ kế Giai.  (Cấp bậc khi đang làm Chỉ Huy Trưởng)

- Tới nay, Tổng Hội Ái Hữu BĐQ Việt Nam bao gồm các Hội Ái Hữu BĐQ Việt Nam:
New South Wales, Nam Úc, Victoria  - Australia, Ontario - Canada, Arizona, Bắc California, Nam California, Colorado, Georgia, Louisana, Michigan, Dallas - Fortworth - Texas, Houston - Texas, Washington, Washington - DC, và Gia Đ́nh BĐQ San Diego, California.

Tổng Hội Trưởng
BĐQ Nguyễn minh Chánh
P.O. Box 1448
Westminster, CA 92684-1448

        

Điện Thư, BĐQ Trần Tiễn San: santientran@sbcglobal.net
Điện Thư, BĐQ Lê Hữu Phúc: lehuuphucbdq@gmail.com