Logo of The Vietnamese Ranger

                     
LƯỢC SỬ    

- Ngày 1-7-1960, Binh chủng Biệt Ðộng Quân chính thức được thành lập. Các Sỹ Quan, Hạ Sỹ Quan và Binh Sỹ ưu tú được đưa từ các Sư Ðoàn Bộ Binh, các Binh Chủng thiện chiến về làm nòng cốt cho các Ðại Ðội BÐQ tân lập.

- Khởi thuỷ có 65 đại đội BĐQ được thành lập. Năm 1961, đã có 81 đại đội BĐQ hành quân biệt lập.
- Năm 1962, các Tiểu Đoàn BÐQ được thành lập
- Năm 1966, các Liên Đoàn 1, 2, 3, 4, 5 BÐQ được thành lập.
- Năm 1968, Liên Ðoàn 6 BĐQ được thành lập
- Năm 1970, Binh chủng BÐQ được chia thành các liên đoàn BÐQ tiếp ứng, các liên doàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, và các tiểu đoàn BÐQ Biên Phòng. Tổng cộng 51 tiểu đoăn BÐQ.

- Năm 1973, Liên Ðoàn 7 BĐQ được thành lập
- Năm 1973, một lần nữa, lại cải tổ thành các liên đoàn trừ bị:
           Vùng 1: các Liên Ðoàn 11, 12, 14, 15.
           Vùng 2: các Liên Ðoàn 21, 22, 23, 24, 25.
           Vùng 3: các Liên Ðoàn 31, 32, 33.
           và các Liên Ðoàn Tổng Trừ Bị: 4, 6, 7, 8 (thành lập cuối năm 1974), 9 (thành lập tháng 3 năm 1975).

- Năm 1975, Binh chủng đang chuẩn bị thành lập 2 Sư Ðoàn BÐQ 101, và 106.

- Các vị Chỉ Huy Trưởng cuả Binh Chủng BĐQ từ ngày thành lập dến năm 1975 theo thứ tự, như sau:
Thiếu Tá Phan trọng Chinh, Đại Tá Phan đình Thứ (Lam Sơn), Đại Tá Tôn Thất Xứng, Đại Tá Phan xuân Nhuận, Đại Tá Trần văn Hai, Đại Tá Trần công Liễu, Thiếu Tướng Đỗ kế Giai.  (Cấp bậc khi đang làm Chỉ Huy Trưởng)

- Tới nay, Tổng Hội Ái Hữu BÐQ Việt Nam bao gồm các Hội Ái Hữu BÐQ Việt Nam:
New South Wales, Nam Úc, Victoria  - Australia, Ontario - Canada, Arizona, Bắc California, Nam California, Colorado, Georgia, Louisana, Michigan, Dallas - Fortworth - Texas, Houston - Texas, Washington, Washington - DC, và Gia Đình BĐQ San Diego, California.

Tổng Hội Trưởng
BĐQ Nguyễn minh Chánh
P.O. Box 1448
Westminster, CA 92684-1448

        

Ðiện Thư, BĐQ Trần Tiễn San: santientran@sbcglobal.net
Ðiện Thư, BĐQ Trần Nguyên Công: ctran9b@gmail.com