Huy Hieu Non

Tổng Hội   -   Trang Nhà   -   Tập San  -   H́nh Ảnh

       Những năm đầu của thời kỳ di tản, một số rất ít những cựu quân nhân, trong đó có các chiến hữu BĐQ, thoát khỏi ngục tù cộng sản đến bến bờ tự do.  Đa số đă định cư tại Hoa kỳ.  Họ sống ở mọi nơi, đă lưu lạc khắp mọi chỗ cuả nhiều các tiểu bang, để chọn cho ḿnh chỗ sống thích hợp,  bắt đầu cuộc sống lưu vong.  Vào đầu thập niên 80, khi cuộc sộng bắt đầu ổn định, những Mũ Nâu tỵ nạn đă t́m đến nhau.  Ngoài mục đích chung lưng sát cánh, nương tưạ vào nhau nơi xứ lạ quê người, họ c̣n muốn đóng góp sức lực cuả ḿnh,  tiếp tục chiến đấu cho SỰ NGHIỆP CỨU NƯỚC, mà họ chưa chu toàn. 

       Với một nhân số không nhiều, năm 1985, Hội Ái Hữu BĐQ Nam California đă được thành lập.  BĐQ Nguyễn thừa Du được bầu làm Hội Trưởng, với mục đích và tôn chỉ như đă nêu trên.   Hội quy tụ thêm được nhiểu Hội Viên,  lớn mạnh theo thời gian,  và dă thực hiện được nhiều công viêc có lợi ích chung.  Hội đă tham gia, sát cánh với các hội đoàn bạn, t́m đường đấu tranh cho một nước VN không Cộng Sản.  Hội cũng quyên góp, giúp đỡ được một số BĐQ gặp khó khăn tại quê nhà.  Sau khi hết nhiệm kỳ, BĐQ Trần Quang Cảnh đă được bầu làm Hội Trưởng mới.

       Sang thập niên 90, các chiến hữu BĐQ lần lượt tới Hoa Kỳ tỵ nạn trong chương tŕnh HO.  Với sự đóng góp hăng say cuả số Hội Viên mới, Hội BĐQ Nam California trở nên lớn mạnh hơn bao giờ.  Hội đă đóng góp nhiều công sức, với các hội đoàn bạn, cho sự nghiệp đáu tranh chung là Giải Thể Chế Độ Cộng Sản.  Hội cũng tham gia vào mọi sinh hoạt , đóng góp không nhỏ cho việc lớn mạnh nhanh chóng cuả Cộng Đồng Việt Nam tại đây.  Hội cũng không quên giúp đỡ tích cực các BĐQ mới đến định cư, và bảo trợ cho họ.  Trong giai đoạn này,  BĐQ Nguyễn Phương Hùng là Chủ tịch.  Anh đă tỏ ra rất nhiệt t́nh, hăng hái, và tích cực trong mọi công việc.  BĐQ Trần Nhung và Trần Tiễn San lần lượt được bầu làm Chủ Tịch Hội sau đó.

        Đến nay, Hội BĐQ Nam California đă là một trong các Hội Đoàn cuả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chủ lực cuả miền Nam California.  Cũng tưởng nên nhắc thêm, ngoài những công việc thường lệ, Hội BĐQ Nam California c̣n có chương tŕnh tương trợ thương phế binh.  Chương tŕnh này do BĐQ Nguyễn Minh Chánh,  đương kim Chủ Tịch Hội BĐQ Nam California, kiêm Tổng Hội Phó Nội Vụ, chiụ trách nhiệm gửi tiền về trợ giúp các Chiến Hữu BĐQ Thương Phế Binh của chúng ta, tại quê nhà.

       Sau gần 30 năm kể từ ngày chấm dứt cuộc chiến, các Chiến Hữu cuả Hội BĐQ Nam California, cũng như những chiến hữu khác, đă trở nên những người lớn tuổi.  Người trẻ nhất cũng sấp sỉ 50.  Điều đó khống có nghiă họ yếu hơn, không có nghiă đă đến thời diểm để họ nghỉ ngơi.  Họ vẫn đang chiến đấu cho nhiệm vụ chưa được làm tṛn.  Các Chiến Binh BĐQ đă trở nên khôn ngoan hơn.  Họ có nhiều kinh nghiệm với Việt Cộng hơn.  Họ luôn tự vấn lương tâm, để tự quyết định những diều không nên làm, những diều nên làm, và những diều phải làm.  Những thế hệ tiếp nối đang theo đuổi con đường họ đă và đang đi.  Con đường đó là:

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN, XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM PHÚ CƯỜNG.  TRONG ĐÓ, NGƯỜI VIỆT NAM PHẢI ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG QUYỀN CĂN BẢN CUẢ MỘT CON NGƯỜI.

Thiên Lôi